Kort verslag bijeenkomst 26 september 2017 Kort verslag bijeenkomst 26 september 2017Deze avond werd gekozen voor de volgende vraag: 

'Hoe kun je God als het ware vasthouden tijdens of na ingrijpende omstandigheden, zoals een ernstige ziekte of overlijden?'

Een vraag die velen wel zullen herkennen. En natuurlijk ook de vragen die rondom deze ene vraag gegroepeerd zijn, zoals de vraag naar het lijden in ons leven en de vraag waarom God dit toestaat, het kennelijk laat gebeuren.

Er valt in dit artikeltje niet echt een uitputtend en sluitend verslag te geven van alles wat er die avond over de tafel kwam. Temeer ook omdat de christenheid vanaf dag één als het ware deze vragen heeft gesteld en er nooit een eenduidig antwoord werd geformuleerd. Dat was dan ook terug te zien op het gesprek van deze avond en ik zet in het kort hieronder de hoofdlijnen daarvan op papier.

Mensen reageren verschillend op heftige, ernstige gebeurtenissen en dat zal voor een belangrijk deel ook bepalen wat dat met je Godsbeeld doet. Daarnaast kan het nogal wat uitmaken of je recent geraakt bent door bijvoorbeeld ernstige ziekte - in je omgeving - of dat dit al vrijwel verwerkt is. Wanneer je er middenin zit kan dat voor jou het zicht op God ook belemmeren.

Zo werd er op gewezen dat Jezus zelf ook de wanhoop nabij was en heeft geleden, zowel lichamelijk maar ook geestelijk (de Godverlatenheid). Hij heeft dat dus ook gekend.

Binnen onze protestantse kerken wordt en werd de nadruk vaak op het rationele, het beredeneerbare gelegd. Het geloof zou als het ware moeten ‘kloppen'. Maar dat is dus niet zo, het geloof is niet te beredeneren.
Soms wordt een mens ook wakker geschud door bepaalde gebeurtenissen. Er wordt ook gewezen op het gesprek van Jezus met Nicodemus, waarin gezegd wordt dat een mens wedergeboren moet worden. 
Nu zou over dat laatste ook wel weer een boeiend gesprek gevoerd kunnen worden, maar het komt er in ieder geval op neer dat je bewustwording verandert. En dat is voor ieder mens ook weer anders.

Ook komt aan de orde dat in het Oude Testament (Jesaja 53) gesproken wordt van de lijdende knecht des Heren, om maar te zwijgen over het boek Job, waarin het lijden een hoofdthema is. 

Misschien moeten we ons er dan ook bij neerleggen dat we niet altijd alles kunnen begrijpen en vastpakken. Zelfs Jezus liet het aan God over toen Hij in de hof van Getsemané tot God bad: ’Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan!’ (Mattheüs 26:39, NBV). 

We besluiten deze avond dit thema daarom dan ook met de constatering dat we de antwoorden op deze grote vragen niet kennen en dat God - gelukkig - groter is dan ons hart en ons verstand. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoals beloofd staan hieronder wat onderwerpen die de komende tijd aan de orde kunnen komen:

Durven we duidelijk te zijn naar anderen over onze grenzen en beperkingen.
Hoe voorkom je, vooral als je alleen bent, dat je een beetje vastroest in je eigen opvattingen (vooral als je dan geen klankbord hebt).
Voor- en nadelen van sociale media.
Mensenrechten en dictators.
Hoe komt het dat mensen hun geloof kwijtraken.
Wat geef je aan je kinderen mee op geloofsgebied en hoe doe je dat.
etc.......

Vind je het leuk om ook eens mee te praten - of alleen maar te luisteren - kijk dan op de website van onze kerk www.protestantsbergh.nl bij de agenda. De bijeenkomsten zijn in het Olde Posthuus.
 

terug